THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

        Phân Uu

Nhân Được tin buồn (rất trễ):

        Thầy Nguyễn Văn Hòa

Nguyên Xử Lý Hiệu Trưởng năm 1962 và Giáo Sư Trường Trung Học Pleiku

(sau này cơ sở này trở thành Trường Nữ Tiểu Học Pleiku gần Chợ Cũ)

            Tạ thế ngày 5 tháng 9 nam 2007 tại Saìgon, Việt Nam .

Toàn Thể Cựu Giáo Sư và Học Sinh Liên trường Pleiku xin thành kính phân ưu cùng gia quyến thầy Nguyễn Văn Hòa

Nguyện cầu hương linh Thầy Nguyễn Văn Hòa sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Cựu Gíáo Sư và học sinh Liên Trường Pleiku.