Trang Chủ Trung Hoc Pleiku Pleime Phạm Hồng Thái Minh Đức Phao Lồ Bồ Đề

TIN BUỒN / PHÂN ƯU

 

Ngày 4-4-2008
Ngày 14-4-2008
Ngày 15-4-2008
Ngày 26-4-2008
Ngày 26-4-2008
Ngày 15-9-2008
Ngày 27-9-2008 GS & HS GDMD Thông Báo tin buồn LM Lê thanh Ánh
Ngày 30-9-2008 GS & HS LTPK Phân Ưu Gia Đình Cô Đào thi Kim Sen
Ngày 09-10-2008 GS & HS LTPK Phân Ưu Gia Đình Khánh Thọ